Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Advies Partner J.P.L. van der Linden handelend onder Advies Partner J.P.L. van der Linden gevestigd te Ulvenhout aan ´t Hofflandt 11, 4851TA, hierna te noemen: “AP”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van AP en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor AP werkzaam zijn.

De wederpartij van AP is degene aan wie AP enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Download Algemene voorwaarden als PDF

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AP gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door AP gesloten overeenkomsten waarbij AP zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door AP zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2

Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden AP slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen AP en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1

Offertes en tarieven van AP zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of geldverstrekker.

2.2

Aan AP verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van AP, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat AP een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. AP is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4

In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van AP, aan AP heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) AP heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd.

2.5

Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) AP wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) AP heeft bereikt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1

Het is AP toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2

Voor zover AP bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AP is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3

AP is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1

Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van AP wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen. Indien een uurtarief of een vast bedrag wordt overeengekomen wordt dit schriftelijk door AP bevestigd. In andere gevallen is de dienstenwijzer leidend.

4.2

Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. AP is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van AP beïnvloeden.

4.3

Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door AP voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van AP, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4

Verrekening door de opdrachtgever van de door AP gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door AP uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5

Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan AP te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7

Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van AP aanleiding geeft, is AP bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door AP opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1

De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan AP die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van AP zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is AP bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2

De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan AP verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van AP

7.1

Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van AP alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door AP bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AP wordt uitgekeerd, inclusief het door AP te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2

In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AP in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van AP alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door AP bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar uitbetaalde vergoeding aan AP.

7.3

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4

AP is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5

AP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door AP gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door AP kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6

AP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan AP verzonden (email)berichten AP niet hebben bereikt.

7.7

AP is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van AP, afgesloten verzekeringen of voorzieningen niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van AP voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9

De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met AP indien AP zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1

AP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor AP redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van AP ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van AP geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van AP kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2

Door de opdrachtgever aan AP verstrekte persoonsgegevens zullen door AP niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover AP op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. Voor AP kan ook gelezen worden aan AP gelieerde ondernemingen.

9.3

Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van AP (of aan AP gelieerde ondernemingen), zal AP de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

9.4

Privacyverklaring

AP respecteert de privacy van haar prospects, klanten, ex-cliënten en gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

9.5

Verwerking persoonsgegevens

AP verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Overige financiële en persoonlijke gegevens
 • Gegevens van lopende financiële producten
 • Bijzondere persoonsgegevens
9.6

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq. overeenkomst.

9.7

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Advies Partner J.P.L. van der Linden
‘t Hofflandt 11
4851TA Ulvenhout
E-mail info@adviespartner.net

Ook kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons.

9.8

Delen met derden

Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, Kifid en toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract cq. overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag.

U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.

9.9

Beveiliging

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Onze website

9.10

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.

9.11

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoeken tijdens hetsurfen over andere websites kunnen volgen.

9.12

Facebook/LinkedIn

Op onze website kunnen maatschappij en/ of social media buttons zijn opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Lees de privacyverklaringen van o.a. Facebook en/of LinkedIn om te lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.

9.13

U heeft een klacht

Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u deze schriftelijk bij ons melden.
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.
Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

9.14

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van AP is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2

AP is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer 300.010661

10.3

In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Breda bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11: Verval van recht

11.1

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van AP is het Nederlandse recht van toepassing.

Ulvenhout, 1 mei 2018